എന്റെ ചേതന

Name:
Location: Keralam, India

Thursday, September 24, 2009

വാര്‍ത്തകളും വാദങ്ങളും

ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്ത : ചന്ദ്രനില്‍ വെള്ളമുണ്ട്.
നാളത്തെ വിവാദം : കാവിമുണ്ട് ഇല്ലാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധമുണ്ട്.
അടുത്ത വാദം : ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പൊത്തകത്തില്‍ ഒണ്ടല്ലോ.